Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) szabályozzák a Kiadó által kiadott kiadványok digitális megjelenését és online előfizetéseinek kezelését valamint a Kiadó és az Előfizetők közötti jogviszonyt.

Az ÁSZF alanyai: Kiadó, Szolgáltató, Előfizető, Címzett.

Kiadó: Lap ill. könyvkiadó (az eCatalog - digitális formában megjelenő kiadvány tulajdonosa), aki a Szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban áll.

Szolgáltató: a PW Studio Kft. (székhely: 4032 Debrecen, Nyék utca 97.I/7., adószám: 23306156-2-09, számlaszám: CIB 10700141- 65954326-51100005) (az eCatalog rendszer tulajdonosa és üzemeltetője)

Előfizető: az a természetes vagy jogi személy, szervezet, aki, amely a digitális kiadványra előfizet ill. azt megvásárolja, s ezzel a fizetési kötelezettség őt terheli.

Címzett: Az a természetes vagy jogi személy, szervezet, aki, amely a szolgáltatás kedvezményezettje. Amennyiben az Előfizető kedvezményezettet kíván megjelölni, azt a megrendelés leadása során tudja megtenni.

Jelen Szabályzat hatálya kiterjed valamennyi Előfizetőre, aki a www.ecatalog.hu digitális kiadvány portálon vásárol, az ÁSZF rendelkezéseit vásárlásával magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A Kiadó és a Szolgáltató közötti szerződés alapján a Kiadó digitális formátumú (PDF) kiadványát a Szolgáltató feldolgozza és elérhetővé teszi az interneten saját rendszerében.

A Szolgáltató biztosítja az Előfizetők számára, a Kiadó nevében és javára a digitális lapkiadási szolgáltatást (digitalizálás eCatalog formátumban, elektronikus fizetési lehetőség, előfizetői adatok kezelése). A Szolgáltató a Kiadó és az Előfizető között hozza létre az előfizetői jogviszonyt.

A szolgáltatás tárgya

Az Előfizető jogosult az egyes Kiadványokat digitalizált formában megvásárolni, előfizetni a jelen Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően.

Kiadványokhoz való hozzáférés

A www.ecatalog.hu portál a Szolgáltató tulajdonában van, ahol ingyenes és védett, megvásárolható digitális kiadványok érhetőek el. A kiadványok olvasása online felületen lehetséges. A megvásárolható, előfizethető Kiadványokat az Előfizetők és Címzettek nem törthetik le, nem nyomtathatják ki a Kiadó ellentétes rendelkezése, hozzájárulása nélkül. Ahhoz, hogy valaki megvásárolhasson egy digitális kiadványt, vagy előfizethessen rá, regisztráció szükséges www.ecatalog.hu portálon.

Szolgáltató online felületen keresztül biztosítja a Felhasználó számára az eCatalog rendszerét, mely felhasználónév és jelszó megadásával lehetséges. Az Előfizető köteles a hozzáférési azonosítót titokban tartani, harmadik személy részére át nem adhatja.Szolgáltató semminemű felelősséggel nem tartozik abban az esetben, ha Felhasználó személyi számítógépe vagy más hordozható eszköze nem alkalmas az olvasóprogram megnyitására, futtatására valamint a megfelelő sávszélességű internetkapcsolatra.

Regisztráció

Az adatok megadása önkéntes, a regisztrációval az Előfizető hozzájárul, hogy adatait a Szolgáltató kezelje. A megadott regisztrációs adatok bármikor módosíthatóak, a regisztráció törlése e-mailben kérhető.
A személyes adatok megadása után a rendszer megküldi e-mailben a regisztráció adatait az Előfizetőnek. 

Szerződés létrejötte

A Kiadványok a Szogláltató által a www.ecatalog.hu portálon közétett nyilvános ajánlata alapján vásárolhatók meg. A Szolgáltató az ajánlatához mindaddig kötve van, amíg a Kiadványok megvásárlására vonatkozó feltételek változatlan tartalommal a weboldalán elérhetőek. Az Előfizető a Szolgáltató nyilvános ajánlatát elfogadja, azaz a Kiadványt a megrendelésre rendelkezésre álló felületeken (az előfizetés a Kiadó weboldalán vagy a www.ecatalog.hu weboldalon) keresztül, az online adatlap segítségével Kosárba teszi, az ÁSZF-et elfogadja és a megrendelését elektronikusan véglegesíti (elküldi). Az Előfizető ezzel feltétlenül és visszavonhatatlanul kötelezettséget vállal a vételár Szolgáltató részére történő megfizetésére. A megrendelést a Kiadó és a Szolgáltató akkor köteles teljesíteni, ha az előfizetési díjat az Előfizető kifizette, és a pénz a teljesítés helyeként megjelölt számlán jóváírásra került, ezzel az előfizetői jogviszony hatályba lép.

Az előfizető az alábbi adatokat köteles megadni:

Előfizetői adatok: Név, cégnév, postázási cím, székhely cím cégek esetén
- Számlázási cím (ha eltér a postacímtől)
- E-mail cím

Az online megrendelés elküldésével az Előfizető elfogadja a jelen ÁSZF-ben megfogalmazott szolgáltatási feltételeket. A Kiadó az előfizetett digitális kiadványt a Szolgáltató által biztosítja az Előfizető számára.
A Szolgáltató e-mailben tájékoztatja az Előfizetőt a legújabb általa előfizetett lap megjelenéséről és eléréséről.
Az Előfizető, illetve Címzett nem ruházhatja át a felhasználási jog gyakorlását (jelszó továbbadása), nem adhat másnak hozzáférhetőséget a digitális kiadványokhoz. A jelszó jogosulatlan továbbadásából keletkező károkért az Előfizető felel.

Előfizetői adatok módosítása

Az előfizető a regisztrációban megadott adatait bármikor módosíthatja a Profil oldalán. Az adat módosításról az Előfizető és a Kiadó illetékes munkatársa automatikus e-mail értesítést kap.

Az Előfizetési díj kifizetése történhet 
- folyószámláról átutalással; 
- bankkártyás fizetőrendszeren keresztül a Szolgáltató weboldalán; 
- PayPal rendszeren keresztül 

Átutalással történő fizetés

A rendszer megadja a Szolgáltató bankszámla számát és a fizetendő díjat. A felhasználó ennek alapján el tudja átutalni a szükséges összeget, a közlemény rovatban pedig feltünteti a fizetési azonosítót. A rendszer ezt a megrendelést/előfizetést függőben hagyja mindaddig, amíg a vásárlás ill. előfizetés díja megfizetésre nem kerül és a pénz meg nem jelenik a Szolgáltató megjelölt számláján. Átutalásos fizetés elvárt teljesítési ideje 5 nap.

Bankkártyával történő fizetés

A CIB kártyaelfogadás menete: Elektronikus, azaz bankkártyás fizetéskor a CIB Bank biztonságos szerverén keresztül történik a fizetés. A bank fizetési oldala automatikusan jelenik meg, a fizetés lebonyolításához a bankkártya adatai szükségesek. A fizetés megtörténtéről a bank visszaigazolást ad. Bankkártyás fizetés választása esetén a megrendelés függő állapotba kerül mindaddig, amíg a bankkártyás fizetést bonyolító bank visszaigazolást nem ad a sikeres fizetésről. Ezt a Szolgáltató teljesítésnek fogadja el.

PayPal útján fizetés

PayPal útján történő fizetés esetén a PayPal oldala automatikusan megjelenik, , ahol vagy belépés vagy regisztráció útján kezdhető meg az elektronikus fizetést. A fizetés a megrendelés véglegesítését követően rögtön kell hogy megtörténjen. A PayPal egy nemzetközi elektronikus kereskedelmi (készpénzmentes pénzforgalmi szolgáltatásokat nyújtó) pénzügyi szervezet. A PayPal rendszere elektronikus számlát vezet ügyfelei részére, melyet bankszámláról tölthetünk fel. Így az internetes vásárlás egyszerű és biztonságos, a PayPal felhasználói név, valamint a jelszó megadása elegendő a fizetés lebonyolításához. A bank és a PayPal tranzakciós oldalain történtekért a Szolgáltató felelősséget vállalni nem tud, mivel az adatokat a bank kezeli. A bankkártyával és PayPal útján történő fizetés után azonnal elérhető az első megvásárolható lapszám. Átutalásos fizetés esetén a pénz Szolgáltató számlájára történő megérkezése után, a Szolgáltató engedélyezi admin felületén a laphoz való hozzáférést. Az előfizető tudomásul veszi, hogy az előfizetési díjat nem a Kiadónak, hanem a Bizományosnak fizeti.

Szerződés hatályba lépése

A szerződés akkor lép hatályba, ha az előfizetési díj beérkezett a Kiadó, illetve a Szolgáltató bankszámlájára. Az előfizetési időszak kezdetét az Előfizető választhatja meg az online adatlap kitöltésekor. (már megjelent legutolsó lapszám vagy a következő megjelenő lapszám). Banki átutalásos fizetés esetén a Szolgáltató a pénz bankszámlára való beérkezéstől számított 3 munkanapon belül biztosítja az Előfizető számára a kiadvány digitális elérését.

Adatkezelés

A Szolgáltató adatkezelési nyilvántartás azonosítója: Lapelőfizetői adatok: 03720-0001

A Szolgáltató és a Kiadó az Előfizetők és Címzettek személyes adatait a hatályos jogszabályokkal összhangban kezeli. A Szolgáltató és a Kiadó jelen adatkezelési és adatvédelmi szabályokat tartja irányadónak mind természetes mind nem természetes személyek esetén.
Az Előfizető a regisztráció elküldésével hozzájárul ahhoz, hogy az adatvédelmi törvény előírásainak figyelembe vételével a Szolgáltató és a Kiadó az adatait adatbázisban kezelje. Ennek keretében e-mailben tájékoztatást küld a Szolgáltató a regisztráció adatairól, az előfizetés ill. vásárlás megtörténtéről, az előfizetett és megvásárolt lapok megjelenéséről, elérhetőségéről, illetve aktuális információkról, újdonságokról.
Az Előfizető adataiban bekövetkező bármiféle változás esetén annak bejelentésére kötelezett, melyet a Profil aloldalán módosíthat, illetve e-mailben megküldhet a Szolgáltató ill. a Kiadó e-mail címére. A Szolgáltató és a Kiadó az adatokba harmadik személyeknek betekintést az Előfizető előzetes írásbeli engedélye nélkül nem enged. Ez alól kivételt képez a jogszabályon alapuló adatszolgáltatási kötelezettség.
Ugyanakkor az Előfizető az online megrendelőlap kitöltésével hozzájárul ahhoz, hogy a Kiadó a vele szemben fennálló pénzügyi követeléseit – a tartozás beszedéséhez szükséges előfizetői adatokkal együtt – az Előfizető külön engedélye nélkül bármikor értékesítse harmadik félnek. Az előfizetői jogviszony megszűnése esetén az Előfizető külön írásbeli kérésére a Szolgáltató és a Kiadó törli az adatait adatbázisából.
Az Előfizető köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges bejelentkezési azonosítók, illetve jelszavak védelme, visszaélésre alapot nem adó módon történő megválasztása érdekében. A személyes adatoknak a jelen Szabályzatban foglaltaktól eltérő használata miatt a Szolgáltatót nem terheli semmilyen felelősség akkor, ha az, vagy az abból származó kár az Előfizetői szándékos vagy gondatlan magatartásából származott, illetve ha a Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezések szerint járt el.
A Szolgáltató az adatkezelés időtartama alatt az Előfizető adatait a Kiadó számára hozzáférhetővé teheti (adattovábbítás), az adattovábbításhoz az Előfizető az ÁSZF elfogadásával kifejezetten hozzájárul.
Az Előfizető személyes adataival és annak kezelésével kapcsolatban az adatvédelmi hatósághoz fordulhat. ugyfelszolgalat@naih.hu, postacím: NAIH - 1530 Budapest, Pf.: 5.

Archivum elérése

Az Előfizető, illetve Címzett, mint regisztrált Felhasználó, az általa korábban megvásárolt, illetve előfizetett Kiadványokhoz az ecatalog.hu portálon bármikor hozzáférhet. A Szolgáltató vállalja, hogy a megvásárolt, illetve előfizetett Kiadványokhoz napilapok esetében a hozzáférhetővé tételtől számított minimum 2 évig, egyéb Kiadvány esetében 5 évig biztosítja a hozzáférést a regisztrált Felhasználó számára.
Ezen időszakot követően a Felhasználónak az adott Kiadványhoz való hozzáférési joga megszűnik, függetlenül attól, hogy az Előfizető mikor vásárolta meg az adott Kiadványt.

Számla

Az Előfizető tudomásul veszi, hogy az előfizetési díjat nem a Kiadónak, hanem a Szolgáltatónak fizeti. Az értékesítés bizonylatolását a Szolgáltató biztosítja. Az Előfizető az online adatlap segítségével adja meg számlázási adatait a Szolgáltatónak. Az Előfizető tudomásul veszi, hogy az itt megadott adatok alapján készül el részére a számla. A számlázási adatokat utólag nem áll módunkban megváltoztatni. A Szolgáltató a teljesítés időpontjának a pénzügyi teljesítést tekinti, és az Áfa tv. 163. § (2) c) szerint legkésőbb 15 napon belül gondoskodik a számla kibocsátásáról és megküldi a számlát az Előfizető által megadott e-mail címre.

Az előfizetői jogviszony megszűnésének esetei

- az Előfizetés megszűnik az előfizetési időszak lejártával
- ha a kiadvány kiadása szünetel vagy megszűnik
- a Kiadó és a Szolgáltató jogosult megszüntetni az Előfizetői jogviszonyt, ha az Előfizető visszaél a hozzáférésével

Amennyiben bármely oknál fogva valamely Kiadvány kiadása szünetel, vagy a Kiadvány egy példányának megjelenésére véglegesen nem kerül sor, a Felhasználó által megvásárolt és az adott Kiadványra vonatkozó Előfizetés a szünetelés időtartamával, illetve a kimaradt példánnyal arányosan meghosszabbodik. Amennyiben egy adott Kiadvány kiadása az Előfizetés időtartama alatt véglegesen megszűnik, Szolgáltató vállalja, hogy az Előfizetés vételárát az Előfizetésből még hátralévő időtartammal arányosan Felhasználó részére visszafizeti. 

A digitális lap elérhetősége

A Kiadó megbízásából eljáró Szolgáltató a Kiadó által előre meghatározott időpontban publikálja és e-mail értesítést küld az Előfizető ill. Címzettek számára.

Felelősség

Az Előfizethető és megvásárolható kiadványokra vonatkozó tájékoztató leírás esetleges pontatlanságáért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, a feltüntetett képek helyenként illusztrációk. Az Előfizető felelős azokért a károkért, melyeket a hozzáférésével való visszaéléssel okoz a Szolgáltatónak, így különösen ha letölti, lemásolja, többszörözi, nyilvánossághoz közvetíti illetve bármilyen módon az ecatalog rendszert megpróbálja megtörni, kijátszani.
Ha a Szolgáltató a Kiadónak felróható okból nem tud az Előfizető irányába vállalt kötelezettségeinek eleget tenni, a Szolgáltató jogosult kötelezni a Kiadót a Szolgáltató által a digitális Kiadványok értékesítésére vonatkozó kötelezettségének átvállalására az Előfizetővel szemben. Az Előfizető a tartozásátvállaláshoz feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja. A tartozásátvállalás alapján a Kiadó közvetlenül az Előfizető felé köteles kötelezettségeit teljesíteni. A tartozásátvállalást követően az Előfizető nem jogosult teljesítés követelésére a Szolgáltatótól.

Vis maior

Ha a Szolgáltató vis maior miatt teljesen vagy részben akadályoztatva van a teljesítésében, kötelezettségeinek a vis maiorral okozati összefüggésben való elmulasztása nem minősül a Szolgáltató részéről szerződésszegésnek. Ezen esetben a Szolgáltató mentesül szerződéses kötelezettségei alól a vis maior időtartamára. Vis maiornak minősül minden olyan külső, elháríthatatlan körülmény, melynek bekövetkezéséért és fennállásáért egyik fél sem felelős.

Jogvédelem

Az eCatalog kiadványok online eléréséhez szükséges szoftver termék és a rendszerben elérhető digitális kiadványok jogvédelem alatt állnak, mindennemű illegális felhasználást és másolást a törvény bünteti.

Elállás

Az Előfizető a szerződéstől a 45/2014. (II. 26.) Korm. Rendelet 29. § j) bekezdésére való tekintettel nem állhat el, az előfizetéses szerződéseket kivéve. Előfizetéses szerződés esetén 14 napos elállási jog illeti meg az Előfizetőt a kormány rendelet rendelkezései szerint.

Ügyfélszolgálat, reklamáció kezelés

A Szolgáltató és a Kiadó az Előfizetőkkel való kapcsolattartásra és a reklamációk ügyintézésére ügyfélszolgálatot tart fenn. A Kiadó az ügyfélszolgálat elérhetőségét köteles feltüntetni a weboldalán. (Kiadó neve, címe, kapcsolattartó neve, elérhetőségei). A Szolgáltató vállalja, hogy a hozzá az online megkeresésekre 5 munkanapon belül reagál elektronikus úton, illetve a jogosnak ítélt panaszokat megfelelően orvosolja, amely tényről a panasztevő Felhasználót értesíti. 

A Szolgáltató nem köteles kezelni azon panaszokat, melyek kifejezetten valamely Kiadvány tartalmával állnak összefüggésben.

Egyéb rendelkezés

Abban az esetben, ha a Kiadó az előfizetett digitális lap kiadását időszakosan szünetelteti vagy felfüggeszti, illetve ha a kiadás feltételeit módosítja, úgy köteles erről az Előfizetőt emailben értesíteni. A vételár mindig a kiválasztott áru mellett feltüntetett bruttó ár, melyet az adott Kiadvány Kiadója határoz meg. A feltűntetett árak nem minősülnek közvetlen árajánlattételnek. Az esetleges elírásokból eredő károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A digitális kiadványok képi és szöveges tartalmáért a Kiadó tartozik felelősséggel. Amennyiben az adott megrendelés kifizetése egyáltalán nem, vagy nem a Szolgáltató által az adott fizetési módra meghatározott teljesítési határidők figyelembe vételével kerül sor, akkor a Felek között nem jön létre előfizetési jogviszony és az Előfizető megrendelése a fizetési határidő elteltét követő napon automatikusan törlésre kerülhet. A Felek közötti Szerződés automatikusan, a Felek minden további nyilatkozata nélkül megszűnik azon a napon, amikor az Előfizető által megrendelt Kiadványok archiválásának időtartama lejár, illetve az Előfizető regisztrációja az ecatalog.hu portálon bármely okból törlésre kerül.

2014.07.16.

FONTOS INFORMÁCIÓ 2018.03.05.

Ezúton tájékoztatjuk az oldal látogatóit, hogy a www.ecatalog.hu oldalon a digitális kiadványok vásárlása és előfizetése technikai okok miatt nem lehetséges. Korábbi előfizetőink és vásárlóink számára természetesen az ÁSZF-ben rögzítettek szerint biztosítjuk a megvásárolt kiadványok elérhetőségét.

Amennyiben információra van szüksége, az info@ecatalog.hu email címen keresztül állunk rendelkezésére!

Töltsd fel kiadványodat
(.pdf, .jpg vagy .doc
formátumban) és próbáld ki
egy hétig díjtalanul az
eCatalog-ot!

Kérdésed merült fel?

+36 70 383 3709
Védd környezeted az eCataloggal!